top of page

我们的办公室

AJ木材公司通过一个工厂网络从世界各地采购木材产品。
Screen Shot 2019-07-22 at 11.16.31 PM.pn
AJ木材产品办事处

AJ Timber Products Europe B.V.

Rozenstraat 100

7411 BH

Deventer

The Netherlands

Registration nr: 75491168

Tax Code: NL860301692B01

AJ木材产品合作伙伴

Cong Ty TNHH AJ Timber Products Viet Nam

So 6, Duong 31F, Phuong An Phu

Quan 2, Thanh Pho

Ho Chi Minh City

Vietnam

Registration nr: 0315941106

bottom of page